افشا لیست 5000 هزار شهید بی مزار هالند 2013

1-Tamas 2-Resaneha 3-Khaterat 5-Qurbani 4-Ma 6-Home

هژدهم سپتمبر مصادف است با افشاء لست 5000 هزار شهید بی مزار در کشور هالند

افشا لیست 5000 هزار شهید بی مزار هالند 2013
به تاریخ 18 سپتمبر سال 2013 میلادی پولیس کشور هالند لست اسامی 5000 نفر را که در نتیجه تحقیقات شان روی جنایت کاران جنگی مقیم هالند و اروپا بدست آمده بود به نشر رساند.
این افراد که در سال های 1357-1358 ه ش بوسیله حکومت حاکم تحت رهبری حزب دیمکراتیک خلق(حزب وطن) به شهادت رسیده بودند افراد از تمام سطوح جامعه وسنین مختلف یعنی از اطفال تا پیره مردان نهایت سالخرده بودند، شواهد نشان میدهد که در قتل اکثر این افراد ریس اگسا وقت اسدالله سروری مستقیماً داخل بوده است.
در این لست اسامی متعلمین مکاتب، دستفروش شهر، معلم، مامور، امام،مسؤل چایخانه، انجنیر، داکتر، افراد نظامی و ملکی، جوالی،دهقان و…………….در ج بوده است یعنی هیچ قشر از جامعه از گزند حکومت حاکم در امان نبوده اند.
باید یادآور شد که این افراد یا در جریان وظیفه روزمره و یا شب هنگام ازپهلوی اطفال و خانواده شان به کشتارگاه ها انتقال داده شده اند.
در 24 میزان سال 1358 حفیظ الله امین بعد از خفه کردن نور محمد تره کی در اولین روز های جانشینی اش در ارگ کابل لست 12000دوازده هزار نفر را که در زمان ریاست جمهوری نورمحمد تره کی(رهبر حزب دیمکراتیک خلق«حزب وطن») به اشکال مختلف بعد از دستگیری به شهادت رسیده بودند به دیوا ر های وزارت داخله اویخت.