مرد افغان از اعمال شکنجه در گذشته انکار می ورزد

1-Tamas 2-Resaneha 3-Khaterat 5-Qurbani 4-Ma 6-Home

جنایات جنگی

روزنامه دی لیمبورخر، هاگ / کرکراده، ۲۰ فبروری ۲۰۲۰م

نویسنده: کلایر فان دایک

مترجم: محمد صدیق مصدق

 یک افغان باشنده شهر کرکراده کشور هالند انکار میکند که طی سالهای دهه هشتاد میلادی قوماندان زندان مخوف پلچرخی در کابل بوده است.

به عقیده او مقامات عدلی در زمینه تثبیت هویت او اشتباه کرده اند. این مطلب را وکیل مدافع اش،‌ آقای ماراین زوکیتو در دادگاهی در شهر هاگ هالند بیان داشت. دادستان ادعا دارد که عبدالرزاق (ر) ۷۴ ساله، باشنده شهر کرکراده کشور هالند که در حقیقت عبدالرزاق (ع) می باشد، متهم است که بین سال های ۱۹۸۳م-۱۹۹۱م در برخورد مغایر با کرامت انسانی و سلب آزادی زندانیان زندان مخوف پلچرخی دخیل بوده است.

شکنجه

حین حاکمیت رژیم کمونیستی در دهه هشتاد میلادی در این زندان زندانیان به پیمانه وسیع شکنجه و اعدام میشدند. از تحقیقات متعدد و شهادت شهود بر می آید که زندانیان سیاسی شکنجه میشدند، در سلول های مزدحم تحت تهدید مداوم بدرفتاری قرار داشتند، با عدم موجودیت امکانات مکفی بهداشتی، کمبود خدمات صحی و قلت مواد غذایی و آب آشامیدنی مواجه بودند. وزارت امور عامه و دادستانی هالند میگویند که ده ها شاهد در سراسر دنیا اظهار داشته اند که عبدالرزاق (ع) منحیث قوماندان اسبق زندان پلچرخی و رئیس امور سیاسی در این موارد نقش داشته است.

متهم روز گذشته (۱۹ فبروری ۲۰۲۰م) در جریان رسیدگی مقدماتی به دوسیه نسبتی اش در دادگاه شهر هاگ حاضر نبود. به قول وکیل مدافع اش، آقای زوکیتو او در یک حالت اضطراب و بیماری به سر میبرد. خانواده (ع) گمان میکنند که او به بیماری  زوال عقل مبتلا شده است. آقای زوکیتو کوشش نمود تا بخاطر بیماری و کبر سن (ع) را بطور مشروط آزاد بسازد، اما این تلاش وی بدون ثمر باقی ماند. دادگاه به لحاظ جدیت اتهامات وارده یعنی جرایم جنگی این تقاضای وکیل مدافع را مردود دانست. قاضی همچنان استدلال نمود که جرایم جنگی با گذشت زمان ساقط نگردیده و رهایی چنین متهمی ناآرامی اجتماعی و نارضایتی عامه را به دنبال خواهد داشت. او در ادامه افزود که رهایی متهم به ویژه سبب ناآرامی در جامعه افغانی خواهد شد. به قول آقای زوکیتو مؤکل اش ادعا میکند که در افغانستان معلم یک مکتب متوسطه بوده و دارای تحصیلات اکادمیک تخنیکی است.

دادستانی هالند میگوید که از سال ۲۰۱۲م به این طرف میدانست که عبدالرزاق (ع)، قوماندان اسبق زندان پلچرخی در هالند به سر میبرد. در همین سال او با نام عبدالرزاق (ٰر) باشنده شهر کرکراده هالند شناسایی شد. دادستان مربوطه نگفت که به اساس کدام مدارک ادعا میشود که (ع) در دهه هشتاد میلادی قوماندان زندان پلچرخی کابل بوده است. اما او تأکید کرد که این مسئله در مراحل بعدی رسیدگی قضایی براین دوسیه مورد غور قرار خواهد گرفت. یک تعداد از شهود به این روزنامه اظهار داشته اند که فرد متهم را از روی یکی از تصاویر کنونی اش باز شناخته و تشخیص داده اند.

اسم جعلی

 طبق اظهارات وزارت امور عامه و دادستانی هالند عبدالرزاق (ع) در سال ۲۰۱۱م با استفاده از یک اسم جعلی منحیث پناهنده سیاسی وارد هالند شده است. او بعد از گذشت چند سال تابعیت هالندی را نیز بدست آورد.  (ع) در ماه نوامبر سال گذشته در محل اقامت اش بازداشت شد. هیأت تحقیق تیم جرایم بین المللی هالند از سال ۲۰۱۲م بدینسو در مورد (ع) مشغول تحقیق میباشد. در سراسر دنیا ده ها شاهد اظهار داشته اند که او را می شناسند و در مورد نقش او در ارتکاب جرایم جنگی در زندان پلچرخی که زمانی در بین مردم عام به نام کشتارگاه کابل مسمی بوده است، شهادت داده اند. یکتعداد از زندانیان اسبق که با این روزنامه صحبت کرده اند میگویند که قبل از آنکه (ع) به سمت قوماندان زندان پلچرخی منتصب گردد و هنگامی که که ریاست خاد زندان را به عهده داشت، شخصاْ در شکنجه زندانیان دست داشته است. دادستانی هالند او را به شکنجه زندانیان متهم نمیداند، اما اتهامات سلب آزادی  و برخورد مغایر با کرامت انسانی با زندانیان پلچرخی را بر وی وارد میداند.

تحقیقات (ع) تا هنوز بطور کامل تکمیل نگردیده است و تحقیق از یکتعداد از شاهدان در راه است. تا دو ماه آینده مجلس محکمه مقدماتی بازهم دایر میشود.