اعلامیه مطبوعاتی

بنام حق

اعلامیه مطبوعاتی

7 ثور روز یاد بود قربانیان افغانستان

23 Persberichten 23 aprilاپریل 2016م شهر لایدن، هالند

کشور محبوب ما بعد از کودتای ثور به محراق جنگ و بحران تبدیل شد و تا هنوز نیز در آتش جنگ و بحرانی می سوزد که از فاجعۀ ثور آغاز گردیده است. اکثریت صاحب نظران داخلی  و خارجی به این نظر توافق دارند که فاجعۀ ثور و متعاقب آن تهاجم شوری بحران و بی ثباتی افغانستان و منطقه را ایجاد کرده اند. از هفتم ثور 1357 تا اکنون 38 سال می گذرد و بحرانی که از آن زمان شروع شده تا ایندم همه روزه از مردم ما بطور مستمر قربانی می گیرد.

با سقوط حکومت نجیب الله در ۸ ثور ۱۳۷۱ برخلاف انتظار و امیدی که مردم و مجاهدین سر بکف از حکام جدید داشتند، دورِ دوم جنگ و بحران آغاز می گردد. جنگ داخلی میان تنظیمها با تشریک مساعی جنرالان ملیشایی انشعاب  یافته از رژیم نجیب الله   شروع می شود و این دور جنگ ها توأم باحاکمیت تحریک طالبان  الی سال 1380 ه ش ادامه پبدا کرد که با عث قربانی شدن هزاران هموطن بی دفاع و بی گناه ما شد.

اداره و دولتی که بعد از سال 2001م بوجود آمد،طی یک ونیم دهه به حیث فاسد ترین دولت دنیا به چپاول دارایی های دولتی و عامه دست زده اند و حقوق زنان، اطفال و عامۀ مردم  را نقض کرده اند. افغانستان را به مخزن فساد اداری و تولید تریاک و تروریسم تبدیل ساخته اند.

جنایاتی که در دورۀ حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بنیان گذاری شده بود، در حاکمیت تنظیمی و تحریک طالبان بشکل دیگری ادامه یافت و اینک نیز این جنایات و نقض حقوق بشری بشکل گسترده و هراسناک از طرف دولت، نیرو های بین المللی، طالبان و همۀ تفنگداران غیر مسئول همچنان ادامه دارد.

 بنیاد حقوق قربانیان افغانستان بتاریخ بیست سوم اپریل 2016م  محفل یادبود از قربانیان افغانستان را در شهر لایدن کشور هالند برگزار نمود. در این محفل عده ای از خانواده های شهدا، صاحب نظران، دادخواهان، عدالتخواهان و قربانیان اشتراک ورزیده بودند.

مجلس مطابق آجندا با تلاوت قران کریم آغاز گردید. بعداً محفل با بیانیۀ افتتاحیه بوسیلۀ رئیس بنیاد جناب مسعودالله نیازی رسماً افتتاح شد. سخنرانان هر کدام سخنرانی های شانرا در رابطۀ کودتای ثور و عواقب خونین آن زیر عناوین ذیل  ارائه نمودند:

فاجعۀ خونین 7 ثور و  14 سال جنایات  سیستماتیک، قیام مردم هرات و سرکوبی 24 هزار هراتی در حوت 1357، قتل عام 1260 تن از اهالی قریه کرهاله ولایت کنر در حمل 1358، قتل عام قیام چنداول در 2 سرطان 1358، سقوط رژیم نجیب الله، حاکمیت تنظیمها در تشریک مساعی با جنرالان انشعاب یافته از حکومت نجیب الله و استبداد تحریک طالبان نه سال عدم حکومت مرکزی، ادامه جنگ داخلی و کشتار مردم پایتخت، ارتکاب جنایات جنگی بوسیلۀ طرفین درگیر تا ایندم، بمباردمان محلات ملکی و ادامۀ حملات انتحاری.

قربانیان این جنایات و نقض حقوق بشری خواهان تحقق عدالت در حق شان هستند. اشتراک کنندگان با  اکثریت آرا قطعنامۀ مجلس را با مواد ذیل به تصویب رسانیدند:

1 . تقبیح کودتای خونین ثور  به حیث سرآغاز جنگ، بحران و بی ثبات سازی کشور.

2 . محکوم کردنِ تهاجم شوروی به حیث عامل بی ثبات سازی منطقه و عواقب ویرانگر آن.

3 . تحسینِ جهاد، مبارزه و قربانی دادن مردم افغانستان علیه کودتا و تهاجم شوروی.

4 . تأکید بر بررسی های مستمر نقض حقوق بشر و جنایات سیستماتیک و جنایات جنگی 14 سالۀ حزب دموکراتیک خلق و ادوار ما بعد آن.

5 .  تأکید بر مستند سازی،جمع آوری نام ها،  عکس های شهدا و تثبیت گور های دسته جمعی .

6 .  پیگیری داعیۀ به محاکمه کشاندن جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشری افغانستان.

7 . وادار کردن رهبران حزب دموکراتیک خلق و مسئولین جنایات ادوار بعدی به اعتراف جنایات و عذرخواهی از مردم .

8 . تداوم دادخواهی از طرف  قربانیان  و بازماندگان شهدا .

9 . محکوم کردن جنایت و نقض حقوق بشر در افغانستان  از کودتای 7 ثور1357 تا اکنون.

10 .بنیاد حقوق قربانیان افغانستان 7 ثور را روز یاد بود قربانیان افغانستان اعلام نموده و سالانه آنرا برگزار خواهد کرد.

پایان قطعنامه