آغازمحاکمهٔ قوماندان اسبق زندان پلخرخی در شهر هاگ (لاهه) هالند

اعلامیهٔ مطبوعاتی

آغازمحاکمهٔ قوماندان اسبق زندان پلخرخی در شهر هاگ (لاهه) هالند

هاگ (لاهه) ۱۶ فبروری ۲۰۲۲م

بعد از تحقیقات گسترده اداره څارنوالی هالند عبدالرزاق (ع) را به پای میز محاکمه کشانید. شکنجه و آزار و همکاری در اعدام زندانیان سیاسی نمونه های از اتهامات وارده بر این معاون سیاسی و قوماندان زندان مخوف پلچرخی در دوران اشغال افغانستان توسط روسها و رژیم دست نشاندهٔ شوروی سابق در افغانستان است. جلسات محکمه که امروز آغاز شد و چند روز ادامه می یابد، در قبال جلساتی است که از سالها بدینسو جریان دارد.

برای صد ها هزارقربانی و بازماندگان قربانیان جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت که در سال های ۱۹۷۸ الی ۱۹۹۲م بخاطرعقاید دینی یا سیاسی شان به زندان پلچرخی منتقل شده و در آنجا مورد آزار و شکنجه های گوناگون قرار گرفته و دسته دسته به کشتارگاه های رژیم، منجمله پولیگون پلچرخی فرستاده شده اند، امروز یک روز تاریخی میباشد.

یکی از قربانیان جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت در افغانستان با ابراز مسرت از برگزاری این دادگاه میگوید: “من خوشحالم که حد اقل یکی از مسئولین یکی از دستگاه های شکنجه و کشتار رژیم دست نشاندهٔ شوروی درشهرهاگ (لاهه) که مرکز عدالت جهانی است به محاکمه کشانیده میشود.”

بنیاد حقوق قربانیان افغانستان (بنیاد حق) که توسط قربانیان جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در هالند تأسیس شده است در زمینه مستند سازی آلام قربانیان و جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت در افغانستان از آوان کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷هـ ش تا اکنون کار میکند. بنیاد حق با استقبال از این گام عدالتخواهانهٔ دولت هالند، از رسانه ها دعوت میکند تا در انعکاس صدای قربانیان جنگ افغانستان بذل مساعی نموده و از این طریق توجه جهانیان را به ضرورت تأمین عدالت برای این قربانیان، بازماندگان قربانیانی که به جوخه های اعدام فرستاده شده اند و سایر قربانیان جنگ ۴۲ سالهٔ افغانستان همکاری کنند.

شما میتوانید با استفاده ازطرق ذیل با بنیاد حقوق قربانیان افغانستان (بنیاد حق) تماس بگیرید:

Tel Nr. & WhatsApp: ++31 6 44 88 23 53

E-Mail: afg.victim@hotmail.com

www.avrfoundation.com

با عرض حرمت،

اداره بنیاد حق

ANBI Specificaties

ANBI gegevens Afghanistan Victims’ Rights Foundation (AVR)

Naam instelling Stg. Afghanistan Victims’ Rights Foundation (AVR)
RSIN / Fiscaal nummer 856452518
Contactgegevens Tel. Nr.: + 31 6 44 88 23 53  E-mail:  afg.victim@hotmail.com
Doelstelling AVR beoogt o.a. de volgende doelen te bereiken:
•             Het behartigen van belangen van de slachtoffers van de misdrijven tegen menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan vanaf 27 april 1978 tot heden;
•             Een platform zijn voor contact, bewustwording, acties en gestructureerde samenwerking onder de slachtoffers;
•             Bij te dragen aan de juridische voorbereiding van strafrechtelijke vervolging van verdachten;
•             Het documenteren van misdrijven tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan;
•             Een stem te geven aan de stille meerderheid van overleden en overlevende slachtoffers;
•             Het in het leven roepen van een speciale gedenkdag ter ere van de slachtoffers;
•             AVR conformeert zich aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en andere internationale verdragen in deze.
Beleidsplan De stichting tracht deze doelen te bereiken door volgende middelen:
•             Tot stand brengen van een groot internationaal netwerk van slachtoffers en nabestaanden;
•             Opzetten en bijhouden van een archief van documentatie m.b.t. oorlogsmisdrijven, getuigenverklaringen en bewijsmateriaal over de gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan; •             De realisatie van een ‘Informatie en documentatiecentrum misdrijven tegen menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan’ in Nederland; •             Het streven naar de realisatie van een Internationaal Afghanistan Tribunaal.
Bestuurssamenstelling Voorzitter: M. Niazi Penningmeester: S.J.N. Hashimi Secretaries: M.S. Mossadeq  
Het beloningsbeleid AVR Foundation werkt uitsluitend met vrijwilligers en is hiermee een vrijwilligersorganisatie pur sang. Niemand ontvangt een financiële beloning voor zijn of haar inzet.   De vrijwilligers ontvangen alleen een tegemoetkoming in de reiskosten, overeenkomstig de fiscale wet- en regelgeving.
Verslag activiteiten Samenwerking met de universiteiten: AVR heeft  gedurende de studiejaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 succesvol samengewerkt met de faculteit Victimologie van Universiteit Tilburg. Vier master onderzoeken waren in het kader van deze samenwerking over sociale aspecten van het leven van de Afghaanse slachtoffers, woonachtig in Nederland verricht door master studenten in Tilburg Universiteit. Het organiseren van een symposium en het geven van gastcolleges door de AVR zijn andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden met deze universiteit.   Herdenking van en met de slachtoffers Op 27 april 1978 pleegden de legerofficieren van de Democratische Volkspartij Afghanistan (DVPA) een bloedige staatsgreep met behulp van de voormalige Sovjet Unie in Afghanistan. Sindsdien vallen er  door de oorlog (oorlogsmisdaden), terreuracties, vervolging en systematisch mensenrechtenschending door de opeenvolgende regimes dagelijks slachtoffers.    Jaarlijks wordt rond 27 April stilgestaan bij het leed van de slachtoffers van mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de menselijkheid in Afghanistan sinds 1978, als het startpunt van de decennia lange Afghaanse tragedie..   Documentatie: AVR is bezig met het opzetten en bijhouden van een archief m.b.t. de oorlogsmisdrijven en mensenrechtenschendingen in Afghanistan.   Bewustwording: AVR tracht continu bewustwordingsactiviteiten m.b.t. gerechtigheid voor de slachtoffers, erkenning van slachtoffers en de gevolgen van oorlogsmisdaden via de sociale media en haar website te organiseren. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website en facebook van AVR.
Financiën     Tot en met 2020
Donaties & contributies  € 2060,-
Uitgaven                         € 1781,-
—————————————- +
Tegoed                            €  279,-
   

اعلامیه مطبوعاتی

بنام حق

اعلامیه مطبوعاتی

7 ثور روز یاد بود قربانیان افغانستان

23 Persberichten 23 aprilاپریل 2016م شهر لایدن، هالند

کشور محبوب ما بعد از کودتای ثور به محراق جنگ و بحران تبدیل شد و تا هنوز نیز در آتش جنگ و بحرانی می سوزد که از فاجعۀ ثور آغاز گردیده است. اکثریت صاحب نظران داخلی  و خارجی به این نظر توافق دارند که فاجعۀ ثور و متعاقب آن تهاجم شوری بحران و بی ثباتی افغانستان و منطقه را ایجاد کرده اند. از هفتم ثور 1357 تا اکنون 38 سال می گذرد و بحرانی که از آن زمان شروع شده تا ایندم همه روزه از مردم ما بطور مستمر قربانی می گیرد.

با سقوط حکومت نجیب الله در ۸ ثور ۱۳۷۱ برخلاف انتظار و امیدی که مردم و مجاهدین سر بکف از حکام جدید داشتند، دورِ دوم جنگ و بحران آغاز می گردد. جنگ داخلی میان تنظیمها با تشریک مساعی جنرالان ملیشایی انشعاب  یافته از رژیم نجیب الله   شروع می شود و این دور جنگ ها توأم باحاکمیت تحریک طالبان  الی سال 1380 ه ش ادامه پبدا کرد که با عث قربانی شدن هزاران هموطن بی دفاع و بی گناه ما شد.

اداره و دولتی که بعد از سال 2001م بوجود آمد،طی یک ونیم دهه به حیث فاسد ترین دولت دنیا به چپاول دارایی های دولتی و عامه دست زده اند و حقوق زنان، اطفال و عامۀ مردم  را نقض کرده اند. افغانستان را به مخزن فساد اداری و تولید تریاک و تروریسم تبدیل ساخته اند.

جنایاتی که در دورۀ حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بنیان گذاری شده بود، در حاکمیت تنظیمی و تحریک طالبان بشکل دیگری ادامه یافت و اینک نیز این جنایات و نقض حقوق بشری بشکل گسترده و هراسناک از طرف دولت، نیرو های بین المللی، طالبان و همۀ تفنگداران غیر مسئول همچنان ادامه دارد.

 بنیاد حقوق قربانیان افغانستان بتاریخ بیست سوم اپریل 2016م  محفل یادبود از قربانیان افغانستان را در شهر لایدن کشور هالند برگزار نمود. در این محفل عده ای از خانواده های شهدا، صاحب نظران، دادخواهان، عدالتخواهان و قربانیان اشتراک ورزیده بودند.

مجلس مطابق آجندا با تلاوت قران کریم آغاز گردید. بعداً محفل با بیانیۀ افتتاحیه بوسیلۀ رئیس بنیاد جناب مسعودالله نیازی رسماً افتتاح شد. سخنرانان هر کدام سخنرانی های شانرا در رابطۀ کودتای ثور و عواقب خونین آن زیر عناوین ذیل  ارائه نمودند:

فاجعۀ خونین 7 ثور و  14 سال جنایات  سیستماتیک، قیام مردم هرات و سرکوبی 24 هزار هراتی در حوت 1357، قتل عام 1260 تن از اهالی قریه کرهاله ولایت کنر در حمل 1358، قتل عام قیام چنداول در 2 سرطان 1358، سقوط رژیم نجیب الله، حاکمیت تنظیمها در تشریک مساعی با جنرالان انشعاب یافته از حکومت نجیب الله و استبداد تحریک طالبان نه سال عدم حکومت مرکزی، ادامه جنگ داخلی و کشتار مردم پایتخت، ارتکاب جنایات جنگی بوسیلۀ طرفین درگیر تا ایندم، بمباردمان محلات ملکی و ادامۀ حملات انتحاری.

قربانیان این جنایات و نقض حقوق بشری خواهان تحقق عدالت در حق شان هستند. اشتراک کنندگان با  اکثریت آرا قطعنامۀ مجلس را با مواد ذیل به تصویب رسانیدند:

1 . تقبیح کودتای خونین ثور  به حیث سرآغاز جنگ، بحران و بی ثبات سازی کشور.

2 . محکوم کردنِ تهاجم شوروی به حیث عامل بی ثبات سازی منطقه و عواقب ویرانگر آن.

3 . تحسینِ جهاد، مبارزه و قربانی دادن مردم افغانستان علیه کودتا و تهاجم شوروی.

4 . تأکید بر بررسی های مستمر نقض حقوق بشر و جنایات سیستماتیک و جنایات جنگی 14 سالۀ حزب دموکراتیک خلق و ادوار ما بعد آن.

5 .  تأکید بر مستند سازی،جمع آوری نام ها،  عکس های شهدا و تثبیت گور های دسته جمعی .

6 .  پیگیری داعیۀ به محاکمه کشاندن جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشری افغانستان.

7 . وادار کردن رهبران حزب دموکراتیک خلق و مسئولین جنایات ادوار بعدی به اعتراف جنایات و عذرخواهی از مردم .

8 . تداوم دادخواهی از طرف  قربانیان  و بازماندگان شهدا .

9 . محکوم کردن جنایت و نقض حقوق بشر در افغانستان  از کودتای 7 ثور1357 تا اکنون.

10 .بنیاد حقوق قربانیان افغانستان 7 ثور را روز یاد بود قربانیان افغانستان اعلام نموده و سالانه آنرا برگزار خواهد کرد.

پایان قطعنامه

یک تبعه افغان متهم به جنایات جنگی در شهر روتردام بازداشت گردید

به تازگی گزارش شد که یک شهروند افغان مقیم هالند به اتهام دستور دادن به کشتار گروهی در ولایت کنر، در شهر روتردام بازداشت شده است

در یک گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که در سال ۱۹۷۹ میلادی قوای کوماندوی ۴۴۴ اردوی افغانستان بیش از یک هزار مرد و پسر را در قریۀ کراله در ولایت کنر به گلوله بسته بود

درین گزارش آمده که رهبری این قوای کوماندو را صادق علم یار به عهده داشت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در مورد این رویداد تحقیق کرده و از گور های دسته جمعی در کنر اطلاع دارد

مصطفی صدیقی در گفت و گوی تلیفونی با داکتر رفیع بیدار سخنگوی این کمیسیون ابتدا از او پرسیده که در مورد گزارش دیده بان حقوق بشر چی اطلاع بیشتر دارد؟

جهت معلومات بیشتر اینجا اشاره کنید