د هالند په هاګ (لاهه) ښار کې د پلچرخي زندان د پخواني بولندوی د محاکمې پيل

رسنیزه خبرتيا

د هالند په هاګ (لاهه) ښار کې د پلچرخي زندان د پخواني بولندوی د محاکمې پيل

 

هاګ ( لاهه) د ۲۰۲۲ زېږديز کال د فبرورۍ ۱۶مه

وروسته له پراخو پلټنو څخه د هالند د څارنوالۍ ادارې عبدالرزاق (ع) د محاکمې مېز ته کش کړ.

د روسانو له لوري د افغانستان د اشغال او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لاسپوڅي حکومت په پېر کې، په اعدامونو کې د نوموړي همکاري، شکنجې او ځور د هغو تورونو بېلګې دي چې د پلچرخي وېروونکی زندان پر دغه سياسي مرستيال او بولندوی لګول شوي. د نوموړي د محاکمې غونډې چې نن پيل شوې او څو ورځې دوام کوي د هغو غونډو پايلې دي چې د کلونو راهيسی يې دوام درلود.

دغه ورځ د هغو سلګونو زرو جنګي او د بشر ضد جنايتونو قربانيانو او د دوی پاتې کورنيو ته يوه تاريخي ورځ ده چې د ۱۹۷۸ کال څخه تر ۱۹۹۲ ز کال پوري د خپلو ديني او سياسي عقيدو له کبله د پلچرخي زندان ته ولېږدول شول،  هلته ډول ډول شکنجه ورکړل شوه او د رژیم په ډله ييزو وژنځايونو کې لکه د پلچرخي په پوليګون کې ډله ډله ووژل شول.

په افغانستان کې د جنګي او د بشريت ضد جنايتونو يو قرباني د دغې محاکمې پر پيل خوښي څرګنده کړه او ويې ويل: «زه خوښ يم چې د شوروي د لاسپوڅي حکومت د شنکنجو او وژلو د ادارې لږترلږه يو پازوال د هاګ (لاهه) په ښار کې چې د نړيوال عدالت مرکز دی محکمې ته کش کړل کېږي.»

د افغانستان د قربانيانو د حق بنسټ (بنياد حق) چې د جنګي او د بشريت ضد جنايتونو قربانیانو يې په هالند کې بنسټ اېښی د هغو وګړو د ربړو په مستندولو کې کار کوي چې د ۱۳۵۷ کال د غويي د اوومې له کودتا څخه تر اوسه پوري د جنګي او بشر ضد جنايتونو قربانيان شوي.

د حق بنياد د هالند دولت د دغه عدالت غوښتونکي ګام هرکلی کوي او رسنيو ته بلنه ورکوي چې د قربانيانو د غږ په اوچتولو کې هڅه وکړي او په دې توګه د ۴۲ کلنې جګړې او هغو قربانيانو او د دوی پاتې کورنيو ته د عدالت په رسولو کې د نړيوالو د همکارۍ اړتيا په ګوته کړي چې ډلې ډلې اعدام شوي.

تاسې کولای شئ د لاندې پتې يا شمېرې په کارولو له موږ سره اړيکه ونيسئ.

Tel Nr. & WhatsApp: ++31 6 44 88 23 53

E-Mail: afg.victim@hotmail.com

www.avrfoundation.com

په درناوي

د حق بنياد

ANBI Specificaties

ANBI gegevens Afghanistan Victims’ Rights Foundation (AVR)

Naam instelling Stg. Afghanistan Victims’ Rights Foundation (AVR)
RSIN / Fiscaal nummer 856452518
Contactgegevens Tel. Nr.: + 31 6 44 88 23 53  E-mail:  afg.victim@hotmail.com
Doelstelling AVR beoogt o.a. de volgende doelen te bereiken:
•             Het behartigen van belangen van de slachtoffers van de misdrijven tegen menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan vanaf 27 april 1978 tot heden;
•             Een platform zijn voor contact, bewustwording, acties en gestructureerde samenwerking onder de slachtoffers;
•             Bij te dragen aan de juridische voorbereiding van strafrechtelijke vervolging van verdachten;
•             Het documenteren van misdrijven tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan;
•             Een stem te geven aan de stille meerderheid van overleden en overlevende slachtoffers;
•             Het in het leven roepen van een speciale gedenkdag ter ere van de slachtoffers;
•             AVR conformeert zich aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en andere internationale verdragen in deze.
Beleidsplan De stichting tracht deze doelen te bereiken door volgende middelen:
•             Tot stand brengen van een groot internationaal netwerk van slachtoffers en nabestaanden;
•             Opzetten en bijhouden van een archief van documentatie m.b.t. oorlogsmisdrijven, getuigenverklaringen en bewijsmateriaal over de gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan; •             De realisatie van een ‘Informatie en documentatiecentrum misdrijven tegen menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan’ in Nederland; •             Het streven naar de realisatie van een Internationaal Afghanistan Tribunaal.
Bestuurssamenstelling Voorzitter: M. Niazi Penningmeester: S.J.N. Hashimi Secretaries: M.S. Mossadeq  
Het beloningsbeleid AVR Foundation werkt uitsluitend met vrijwilligers en is hiermee een vrijwilligersorganisatie pur sang. Niemand ontvangt een financiële beloning voor zijn of haar inzet.   De vrijwilligers ontvangen alleen een tegemoetkoming in de reiskosten, overeenkomstig de fiscale wet- en regelgeving.
Verslag activiteiten Samenwerking met de universiteiten: AVR heeft  gedurende de studiejaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 succesvol samengewerkt met de faculteit Victimologie van Universiteit Tilburg. Vier master onderzoeken waren in het kader van deze samenwerking over sociale aspecten van het leven van de Afghaanse slachtoffers, woonachtig in Nederland verricht door master studenten in Tilburg Universiteit. Het organiseren van een symposium en het geven van gastcolleges door de AVR zijn andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden met deze universiteit.   Herdenking van en met de slachtoffers Op 27 april 1978 pleegden de legerofficieren van de Democratische Volkspartij Afghanistan (DVPA) een bloedige staatsgreep met behulp van de voormalige Sovjet Unie in Afghanistan. Sindsdien vallen er  door de oorlog (oorlogsmisdaden), terreuracties, vervolging en systematisch mensenrechtenschending door de opeenvolgende regimes dagelijks slachtoffers.    Jaarlijks wordt rond 27 April stilgestaan bij het leed van de slachtoffers van mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de menselijkheid in Afghanistan sinds 1978, als het startpunt van de decennia lange Afghaanse tragedie..   Documentatie: AVR is bezig met het opzetten en bijhouden van een archief m.b.t. de oorlogsmisdrijven en mensenrechtenschendingen in Afghanistan.   Bewustwording: AVR tracht continu bewustwordingsactiviteiten m.b.t. gerechtigheid voor de slachtoffers, erkenning van slachtoffers en de gevolgen van oorlogsmisdaden via de sociale media en haar website te organiseren. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website en facebook van AVR.
Financiën     Tot en met 2020
Donaties & contributies  € 2060,-
Uitgaven                         € 1781,-
—————————————- +
Tegoed                            €  279,-