ANBI Specificaties

ANBI gegevens Afghanistan Victims’ Rights Foundation (AVR)

Naam instelling Stg. Afghanistan Victims’ Rights Foundation (AVR)
RSIN / Fiscaal nummer 856452518
Contactgegevens Tel. Nr.: + 31 6 44 88 23 53  E-mail:  afg.victim@hotmail.com
Doelstelling AVR beoogt o.a. de volgende doelen te bereiken:
•             Het behartigen van belangen van de slachtoffers van de misdrijven tegen menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan vanaf 27 april 1978 tot heden;
•             Een platform zijn voor contact, bewustwording, acties en gestructureerde samenwerking onder de slachtoffers;
•             Bij te dragen aan de juridische voorbereiding van strafrechtelijke vervolging van verdachten;
•             Het documenteren van misdrijven tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan;
•             Een stem te geven aan de stille meerderheid van overleden en overlevende slachtoffers;
•             Het in het leven roepen van een speciale gedenkdag ter ere van de slachtoffers;
•             AVR conformeert zich aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en andere internationale verdragen in deze.
Beleidsplan De stichting tracht deze doelen te bereiken door volgende middelen:
•             Tot stand brengen van een groot internationaal netwerk van slachtoffers en nabestaanden;
•             Opzetten en bijhouden van een archief van documentatie m.b.t. oorlogsmisdrijven, getuigenverklaringen en bewijsmateriaal over de gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan; •             De realisatie van een ‘Informatie en documentatiecentrum misdrijven tegen menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan’ in Nederland; •             Het streven naar de realisatie van een Internationaal Afghanistan Tribunaal.
Bestuurssamenstelling Voorzitter: M. Niazi Penningmeester: S.J.N. Hashimi Secretaries: M.S. Mossadeq  
Het beloningsbeleid AVR Foundation werkt uitsluitend met vrijwilligers en is hiermee een vrijwilligersorganisatie pur sang. Niemand ontvangt een financiële beloning voor zijn of haar inzet.   De vrijwilligers ontvangen alleen een tegemoetkoming in de reiskosten, overeenkomstig de fiscale wet- en regelgeving.
Verslag activiteiten Een beknopt verslag van de activiteiten van AVR in 2023
 
Samenwerking met de universiteiten:
AVR heeft  getracht, om naast de bestaande contacten ook dit jaar nieuwe samenwerkingsverbanden met de academische gremia aan te gaan. Aan een project met enkele kunstacademies wordt nog gewerkt, terwijl een aanvraag voor samenwerking met de VU nog niet van de grond is gekomen.
 
1.Jaarlijkse Herdenkingsbijeenkomst van en met de slachtoffers:
Op 27 april 1978 pleegden de legerofficieren van de Democratische Volkspartij Afghanistan (DVPA) met behulp van de voormalige Sovjet Unie een bloedige staatsgreep in Afghanistan. Sindsdien zijn er dagelijks slachtoffers te betreuren. Oorlogsmisdaden, terroristische aanslagen, vervolging van de politieke en militaire tegenstaanders en systematisch mensenrechtenschendingen door de opeenvolgende regimes zijn steeds doorgegaan. AVR staat jaarlijks rond 27 April stil bij het leed van de slachtoffers van de misdaden tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan sinds 1978. 27 april 1978 is namelijk het startpunt van de decennia lange Afghaanse tragedie.
Op 30 april 2023 is wederom het jaarlijkse herdenking in Leiden georganiseerd, waar naast de aanwezige deelnemers, tientallen anderen over de hele wereld online (via de ZOOM) aan deze herdenkingsbijeenkomst hebben deelgenomen. Ook twee Afghaanse academici uit België en de Verenigde Staten hebben online als spreker aan deze bijeenkomst deelgenomen.
 
2. Documentatie:
AVR werkt gestaag aan het opzetten en bijhouden van een archief m.b.t. de oorlogsmisdrijven en mensenrechtenschendingen in Afghanistan. Er wordt aan een digitale monument van de gevallen slachtoffers in Afghanistan gewerkt. Het is een groot project, waar jaren aan gewerkt is. Naar verwachting zal dat in 2024 worden gepresenteerd.
 
3. Bewustwording:
AVR tracht continu bewustwordingsactiviteiten m.b.t. gerechtigheid voor de slachtoffers, erkenning van de slachtoffers en de gevolgen van oorlogsmisdaden via de sociale media en haar website te organiseren. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website en facebook van AVR.
 
4. Continuïteit:
AVR gelooft in de creativiteit, vernieuwende inzichten en de kracht van de jongere generatie.  Om de continuïteit van het werk van AVR te waarborgen, is er een jongerenafdeling van AVR in het leven geroepen. Deze groep gaat aan de ene kant zich tot de jongeren richten en aan de andere kant in de toekomst de huidige werkzaamheden overnemen.
 
5. Uitwisseling:
AVR hecht veel waarde aan de uitwisseling van ervaringen met de verwante organisaties en organisaties, die al langere tijd op dit terrein werkzaam zijn. Zo heeft een delegatie van AVR in juni een bezoek gebracht aan het
monument en museum van slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Amsterdam, dat gepaard ging met een rondleiding. Daar zijn nieuwe ideeën en inspiraties opgedaan.
Financiën     Financieel Jaaroverzicht 2023
 
Bron BIJ AF Omschrijving
Maandelijkse contributies €240
Donaties € 600 € 252 Bankkosten
Subsidie Gemeente € 940 € 1.228 Kosten jaarlijkse
herdenking
Subtotaal € 1.780 € 1.480
Tegoed € 300
 
Verslag van de activiteiten van AVR in 2023
  Korte samenvatting Verslag activiteiten van 2015 t/m 2022